جلسات شورای آموزشی بصورت هفتگی در مرکز برگزار میشود. نام و نام خانوادگی اعضاء شورا:

folder_openشورای آموزشی
آیلین صادقی سروستانی : سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان فارس ، رئیس شورا
سارا مدواری: مدیر آموزش و پژوهش مرکز
عبدالحمید راهدار: مسئول دفتر کارآفرینی
محمد تقی زادگان: مدرس و عضو حقوقی

مصطفی هاشمی: عضو حقوقی

نجمه عطوب: نماینده مدرسان و عضو حقوقی

محسن کشاورزی: نماینده مدرسان و عضو حقوقی

Related Posts

فهرست