انجمنهای علمی

🔆رویداد شتاب(استارت آپی) “فناوری های نوین حفاظت و توسعه سرمایه انسانی “

مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی برگزار می کند 🔆رویداد شتاب(استارت آپی)“فناوری های نوین حفاظت و توسعه سرمایه انسانی “ ✳️محور های رویداد:-تجهیزات دفاعی و حفاظت سرمایه انسانی-توسعه سرمایه انسانی…
فهرست