امور رفاهی و خدمات

ثبت نام وام دانشجویی

وزارت علوم با همکاری صندوق رفاه دانشجویان به داشنجویان مستعد و کم بضاعت و در صورت نیاز به سایر دانشجویان وام دانشجویی اهدا می کند . دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی می توانند از این وام ها و تسهیلات استفاده…
فهرست