شورای آموزشی

جلسات شورای آموزشی بصورت هفتگی در مرکز برگزار میشود. نام و نام خانوادگی اعضاء شورا:

آیلین صادقی سروستانی : سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان فارس ، رئیس شورا سارا مدواری: مدیر آموزش و پژوهش مرکزعبدالحمید راهدار: مسئول دفتر…
فهرست