افتخارات مرکز

گواهینامه ها، دستاوردها ، امتیازات کسب شده

     کسب مقام اول استان دفتر کارآفرینی (1395)      کسب مقام اول کشوری دفتر کارآفرینی (1395)      کسب مقام اول استان دفتر کارآفرینی (1396) کسب مقام اول کشوری دفتر کارآفرینی(1397) کسب مقام اول…
فهرست