نظارت و سنجش

نظارت و سنجش:

پیچیدگی و تنوع موضوعات و پدیده هاي آموزشی و اهداف و کارکردهاي متنـوع و مـورد انتظـار از نظـارت وراهنمایی آموزشی، مؤید لزوم بهره منـدي از شـیوه هـا و روش هـاي…
فهرست