مدرسان

فرم طرح درس

طرح درس به عنوان نقشه راه مفید بایستی در اول هر ترم توسط اساتید گرانقدر تکمیل شده و در دسترس دانشجویان قرار گیرد. به پیوست فایل طرح درس مرکز ارسال…

مدرسان نمونه:

اساتید نمونه نیمسال اول تحصیلی 1399-1400 خانم دکتر زهرا درخشان-آقای دکتر محمد انصاری زاده- خانم دکتر اعظم رحیمی اساتید شایسته تقدیر نیمسال تحصیلی 1400-1399 آقای دکتر شهریار مرزبان- آقای دکتر…
فهرست