معرفی

گواهینامه ها، دستاوردها ، امتیازات کسب شده

     کسب مقام اول استان دفتر کارآفرینی (1395)      کسب مقام اول کشوری دفتر کارآفرینی (1395)      کسب مقام اول استان دفتر کارآفرینی (1396) کسب مقام اول کشوری دفتر کارآفرینی(1397) کسب مقام اول…

Introduction

Strategic plan for internationalizing the Applied science and technology institute of “KhaneKargar”- Shiraz-Fars, affiliated to KhaneKargar Organization.Introducing the province and city:Facilities, geographical attractions, competitive advantagesFars province also known as Pars as…

معرفی دانشگاه جامع علمی–کاربردی:

دانشگاه جامع علمی – کاربردی یکی از دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای…

نظارت و سنجش:

پیچیدگی و تنوع موضوعات و پدیده هاي آموزشی و اهداف و کارکردهاي متنـوع و مـورد انتظـار از نظـارت وراهنمایی آموزشی، مؤید لزوم بهره منـدي از شـیوه هـا و روش هـاي…

رشته ها و نحوی پذیرش:

مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر شیراز در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته نظام آموزش مهارتی بدون کنکور از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به پذیرش دانشجو می نماید:…
فهرست